Vstupujete na eshop s prodejem zboží pro dospělé. Potvrďte, že Vám je 18 let.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Fyzické osoby podnikající

Pro prodej zboží prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, smlouva uzavřená distančním způsobem

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky"), fyzické osoby Petra Kuneše podnikající, s identifikačním číslem: 05368723 adresou trvalého pobytu Ve Svahu 12, Plzeň, 312 00 telefonním číslem 737843413 adresou pro doručování elektronické pošty kunespe@gmail.com, upravují vzájemná práva a povinnosti v souvislosti nebo na základě sjednané smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, tedy smlouva uzavřená distančním způsobem mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.luxurysex.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, ale nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednání zboží v rámci své ekonomické činnosti.

1.3. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího, která zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, smlouva nevznikne.

1.4. Kupní smlouva při takto prováděném způsobu nákupu se uzavírá v českém jazyce okamžikem odeslání objednávky a bankovním převodem požadované finanční částky ze strany kupujícího na účet prodávajícího. Prodávající toto obdržení kupujícímu potvrdí neprodleně elektronickou poštou.

Ze strany obchodníka nastává povinnost zboží dodat. Pokud je zboží již vyprodáno, neprodleně informuje zákazníka prostřednictvím komunikace na dálku.

1.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.

1.6. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí kupující sám.

 

2. Cena zboží a platební podmínky

2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen uhradit před dodáním zboží následujícími způsoby:

2.1.1. Převodem na číslo účtu 2801060205/2010 vedeného u FIO banka a. s.

2.1.2. Prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty na číslo účtu 2801060205/2010 

 

3. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

3.1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů do 14 dnů od uzavření smlouvy distančním způsobem. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se zákazník v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od smlouvy.

3.2. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

3.3. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, prodávající je oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

3.4. Pro účely odstoupení od smlouvy doporučujeme kupujícímu informovat formou jednostranného právního jednání prodejce písemně, prostřednictvím e-mailu. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je součástí obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je potřeba odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Výjimky:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

4. Dodání zboží

4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající.

4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem převzetí kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci z důvodu porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.3. Předpokládaná doba dodání od oznámení odeslání je 15-45 dní (myšleno v pracovních dnech). Zboží je zasíláno od dodavatelů přímo z Asie.

4.4. Různé druhy zboží jsou objednávány od jiných dodavatelů a každý druh je zasílán samostatně. Více druhů zboží nebo větší množství zboží je dodáváno ve více zásilkách s odlišnou dobou dodání.

4.5. Veškeré náklady na poštovné a balné nese provozovatel webu. Veškeré zboží na www.luxurysex.cz je s poštovným zdarma.

Způsob doručení:

Česká Pošta – Obyčejná zásilka
Slovenská Pošta - Obyčejná zásilka

 

5. Odpovědnost za vady

5.1. Tato část obchodních podmínek upravující práva a povinností účastníků z vadného plnění a postupu při uplatnění reklamací, upravuje některá práva a povinnosti rozdílně pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel"). Pokud tato část obchodních podmínek upravuje práva a povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující".

5.2. Jakost při převzetí
5.2.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

5.2.2. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě kupujícího spotřebitele, projeví–li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2.3. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.2.4. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

5.3. Práva z vadného plnění
5.3.1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

5.3.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

5.3.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5.3.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

5.3.5. Kupující spotřebitel pak má u vady, která způsobuje nepodstatné porušení smlouvy, podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), může kupující spotřebitel uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.3.6. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

5.3.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. Reklamace

6.1. Reklamace zajišťuje a vyřizuje prodávající. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

6.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

6.5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Zakoupená kosmetika a spodní prádlo z hygienických důvodů není možné vrátit ani reklamovat.

6.7. V případě schválení reklamace může prodávající spotřebiteli nabídnout tzv. "slevový kupón", jenž může kupující využít k dalšímu nákupu nebo jej odmítnout.

6.8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

6.9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací o obchodních sdělení prodávajícímu.

7.3. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn je měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

7.4. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Možná rizika související s poskytovanou službou a zbožím

8.1. Podrobnější informace o rizikách zboží:

8.1.2. fotografie zboží jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat zboží. Může být také zkresleno i nastavením monitoru.

8.1.3. zboží je dodáváno bez baterií, pokud přímo u zboží není uvedeno jinak

8.1.4. upozorňujeme, že některé zboží obsahuje malé části, které jsou pro menší děti nebezpečné

 

9. Ostatní ustanovení

9.1. Kupující, který je spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europe.eu/consumers/odr/.

9.4. Kupující se může obrátit o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz.

9.5. Prodávající se zavazuje usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, za předpokladu, že je kupující neodmítne.

9.6. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

9.7. V případě rozhodného práva se vzájemné spory budou řešit na základě českého práva.

9.8. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Ve Svahu 12, Plzeň, 312 00
Adresa elektronické pošty: info@luxurysex.cz
Telefon: 737843413

9.9. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb.

 

VZOR NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info